ANDCOMKontakt

ANDCOM sp. z o.o.

T: +48 502 428 847

E: biuro@andcom.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydz. Gospodarczy KRS; KRS: 0000364671
NIP: 123-122-53-43; REGON: 142566579
Kapitał zakładowy: 10000,00 zł (wpłacony w całości)