Proponujemy Państwu szkolenia i indywidualne warsztaty z zakresu Funduszy Europejskich, a w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

W kontekście Funduszy Europejskich działamy w następujących obszarach:

Fundusze EU

Obszar usług związanych z Funduszami Europejskimi realizowany jest przez Edytę Masłowską-Parafian. Z wydatkowaniem środków unijnych związaną od 2004 roku.

Edyta pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata była odpowiedzialna za monitorowanie jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Zajmowała się również kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Pracowała także w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie przeprowadziła ponad 200 kontroli w miejscu realizacji projektów. Przez długi okres była zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL gdzie nadzorowała pracę dotyczącą monitorowania oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL.  Równolegle od 2007 roku prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu systemu zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, wykorzystania i rozliczania środków unijnych m.in. z zakresu systemu przepływów środków finansowych i certyfikacji, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, rozliczania środków unijnych, pozyskiwania funduszy unijnych.

Elementem, który niewątpliwie wyróżnia nasze usługi dotyczące Funduszy Europejskich na tle innych firm świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w tym zakresie jest fakt, iż łączymy wiedzę nabytą w pracy w instytucjach publicznych dotyczącą oceny, rozliczania i kontroli projektów oraz praktyczne doświadczenie dot. pozyskiwania oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich od strony wnioskodawcy. Dlatego też przekazywane na szkoleniach i warsztatach informacje będą poparte całą gamą praktycznych przykładów.

Gorąco zapraszamy do kontaktu.