ANDCOMZapoznaj się z pozostałymi usługami

Coraz częstsze stosowanie „podejścia projektowego” w zarządzaniu przedsięwzięciami realizowanymi w firmach jest niewątpliwym dowodem na to, iż ten rodzaj zarządzania niesie za sobą realne korzyści i zwiększa efektywność działań. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje zastosowanie podejścia projektowego, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacji, a przede wszystkim osób realizujących projekty oraz w nich uczestniczących, aby ich świadomość technik zarządzania projektami powinna być duża.

Jako komplementarne w stosunku do oferowanej platformy wspierającej zarządzanie projektami ANDCOM PPM, proponujemy Państwu następujące usługi dodatkowe.

Doradztwo w zakresie tworzenia metodyk

Obecnie najczęściej wykorzystywane na runku polskim są dwie metodyki wspierające zarządzanie projektami. Metodyka PRINCE2™ opracowana na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Metodyka PRINCE2 dzieli cały projekt na etapy zarządcze, które z kolei kierowane są przez procesy. Każdy z etapów zarządczych posiada określone produkty oraz ograniczony czas trwania. W trakcie każdego etapu wykorzystywane są trzy główne grupy elementów: techniki, komponenty, procesy. Opisywana metodyka definiuje całkowitą organizację projektu i jego etapów włączając w to podział ról w projekcie. Podpowiada jak budować strukturę i zawartość planów projektu, przedstawia podstawowe techniki zarządzania projektem oraz podaje zestaw elementów sterujących stroną biznesową, zarządzaniem i jakością, zapewniających przebieg projektu zgodnie z oczekiwaniami i planem. Drugą najczęściej spotykaną metodyką, a raczej „zbiorem najlepszych praktyk” jest podeście oferowane przez amerykańską instytucję PMI (Project Management Institute), spisane w dokumencie PMBoK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Autorzy podręcznika zaproponowali pięć podstawowych grup procesów: rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli, zakończenia. Procesy określone w ramach każdej z grup są wykorzystywane w ramach obszarów wiedzy, którymi według autorów są obszary: zarządzania integralnością, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zaopatrzeniem oraz interesariuszami.

Doświadczenie pokazuje, że pomimo dostępnych na rynku metodyk zarządzania projektami nie wszystkie elementy opracowanych propozycji są wykorzystywane, gdyż nie wszystkie elementy są dopasowane do profilu konkretnych organizacji. Bardzo często firmy decydują się na opracowanie własnego, korporacyjnego standardu zarządzania projektami gdyż takie podejście umożliwia określenie jednolitych ram standardu związanych z istniejącymi wewnątrz organizacji procedurami. Posiadanie własnej metodyki zarządzania projektami wpływa dodatkowo, na usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy jak również określenie jednolitych metod pomiaru efektywności realizowanych prac projektowych.

ANDCOM posiada praktyczne doświadczenie w budowie korporacyjnych standardów dot. zarządzania projektami. Wiemy jak bardzo istotne jest opracowanie zasad inicjowania projektów, komunikacji, czy zarządzania ryzykiem, dlatego na bazie naszej wiedzy oferujemy Państwu możliwość stworzenia metodyki zarządzania projektami najbardziej dopasowanej do Państwa potrzeb.

Outsourcing kadry zarządzającej projektem

Posiadamy certyfikowanych kierowników projektów gotowych zarządzać skomplikowanymi i rozległymi projektami.

Organizacja biura zarządzania projektami

Organizacje dojrzałe projektowo lub organizacje działające w modelu macierzowym decydując się na tworzenie biur zarządzania projektami (ang. PMO – Project Management Office). Jak pokazują badania ogólnoświatowe organizacje oczekują od PMO przede wszystkim sprawnego systemu gromadzenia informacji i raportowania odnośnie do stanu projektów realizowanych w przedsiębiorstwie [AUBRY M., MÜLLER R., HOBBS B., & BLOMQUIST, T.: Project management offices in transition. International Journal of Project Management, 28(8), 766–778. 2010.]. Jednakże rola, jaką pełni biuro PMO może być różna i jest podyktowana potrzebami organizacji. Najczęściej spotykane role, jakie pełni PMO to:

  • wsparcie strategiczne – polegające na dostarczaniu najwyższemu kierownictwu firmy niezbędnych informacji na bazie, których zarządy firm określają priorytety dla realizowanych wewnątrz organizacji projektów.
  • wsparcie operacyjne – zarządzanie portfelem projektów, bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów, określanie standardów zarządzania projektami.
  • wsparcie administracyjne – przygotowywanie notatek na spotkaniach projektowych, rezerwacja sali na spotkania projektowe, organizacja wyjazdów.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż powołanie do życia biura zarządzania projektami w konsekwencji powoduje zmianę procesów biznesowych w firmie, w której PMO jest tworzone, dlatego projekt powołania PMO powinien być odpowiednio zaplanowany oraz skutecznie zrealizowany w ramach dopasowanych do organizacji.

Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i przeprowadzimy Państwa organizację przez trudny proces powołania PMO.

Szkolenia

Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia z zakresu zarządzania projektami zarówno dla uczestników początkujących jak również zaawansowanych. Nie realizujemy szkoleń otwartych i skupiamy się tylko na realizacji szkoleń zamkniętych. Takie podejście umożliwia organizację szkoleń dopasowanych do specyficznych potrzeb organizacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie świadczonych usług skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zapoczątkowana w latach 80. XX wieku w Wielkiej Brytanii idea stworzenia zbioru najlepszych praktyk dotyczących usług informatycznych. Określana jest mianem biblioteki, kodeksu czy zbioru zaleceń, które obejmują całościowe spojrzenie na informatykę porządkując całą organizację, co zapewnia spójne spojrzenie na jej funkcjonowanie. Głównymi założeniami ITIL jest podniesienie efektywności i skuteczności w oferowaniu usług IT.

ITIL jest powszechnie stosowanym oraz w pełni zaakceptowanym na całym świecie podejściem do zarządzania usługami IT. Zapewnia ona uniwersalny, przyjęty schemat, którego celem jest wdrażanie zespołu zintegrowanych procesów niezbędnych do dostarczania wysokiej jakości usług IT.

ITIL dostarcza szeroki zestaw najlepszych praktyk wypracowanych przez sektor publiczny i firmy prywatne z całego świata, powszechnie stosowanych, aktywnie wspieranych przez ośrodki szkoleniowe i egzaminacyjne, dostawców usług informatycznych, wewnętrzne działy IT, dostawców narzędzi dla informatyki, klientów i użytkowników usług informatycznych oraz przez firmy doradcze. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi – ISO/IEC 20000 Service Management.
W maju 2007 roku została opublikowana kolejna aktualizacja standardu – ITIL V3, która przyniosła 5 nowych publikacji pokazujących pełen cykl życia usługi informatycznej:

  • Strategia Usług (ang. service strategy)
  • Projektowanie Usług (ang. service design)
  • Przekazanie Usług (ang. service transition)
  • Eksploatacja Usług (ang. service operation)
  • Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. continual service improvement)

Korzyści z zastosowania ITIL:
1. Redukcja kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem).
2. Lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji).
3. Zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy).
4. Uporządkowane organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności).
5. Usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji).
6. Poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Posiadamy certyfikowanych ekspertów oraz wielotonie doświadczanie w implementacji następujących funkcji oraz procesów w polskich i zagranicznych, małych i dużych przedsiębiorstwach w następujących obszarach:

Service Desk

Funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation) stanowiąca pojedynczy punkt kontaktu (ang. SPOC) pomiędzy dostawcą usług, a użytkownikami. Typowe centrum obsługi użytkowników zarządza incydentami i wnioskami o usługę oraz zajmuje się komunikacją z użytkownikami.

Zarządzanie Incydentami (Incident Management)

Proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów. Zarządzanie incydentami zapewnia, że przywrócenie usługi informatycznej odbiorcom nastąpi tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapewnia również minimalizowanie wpływu incydentów na biznes.

Zarządzanie wnioskami o usługę

Zarządzanie wnioskami o usługę to proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich wniosków o usługę (na przykład, prośba o informację lub poradę, o reset hasła itd.)

Zarządzanie Zmianami ( Change Management)

Zarządzanie Zmianami (Change Management) to proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition) odpowiedzialny za kontrolowanie cyklu życia wszystkich zmian oraz umożliwienie wprowadzania korzystnych zmian przy minimalnym zakłóceniu świadczenia usług informatycznych

Zarządzanie Problemami ( Problem Management)

Zarządzanie Problemami (Problem Management) proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów. Zarządzanie problemami prewencyjnie zapobiega powstawaniu incydentów oraz minimalizuje wpływ incydentów, którym nie można zapobiec

Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami

Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release and Deployment Management) to proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition) odpowiedzialny za planowanie, harmonogramowanie i kontrolę tworzenia, testowania i wdrażania wydań oraz za dostarczanie nowych funkcjonalności wymaganych przez organizację biznesową przy jednoczesnym zabezpieczeniu integralności obecnych usług

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi to proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) oraz zapewniający, że są one realizowane. Proces ten odpowiedzialny jest za zapewnienie, by wszystkie: procesy zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM), umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia (ang. OLA) oraz kontrakty z dostawcami zewnętrznymi (ang. UC) były zgodne z uzgodnionymi docelowymi poziomami świadczenia usług.

Usługi w obszarze Funduszy Europejskich

Proponujemy Państwu szkolenia i indywidualne warsztaty z zakresu Funduszy Europejskich, a w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

W kontekście Funduszy Europejskich działamy w następujących obszarach:

Fundusze EU

Obszar usług związanych z Funduszami Europejskimi realizowany jest przez Edytę Masłowską-Parafian. Z wydatkowaniem środków unijnych związaną od 2004 roku.

Edyta pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata była odpowiedzialna za monitorowanie jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Zajmowała się również kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Pracowała także w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej gdzie przeprowadziła ponad 200 kontroli w miejscu realizacji projektów. Przez długi okres była zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL gdzie nadzorowała pracę dotyczącą monitorowania oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL.  Równolegle od 2007 roku prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu systemu zarządzania i kontroli projektów finansowanych z UE, wykorzystania i rozliczania środków unijnych m.in. z zakresu systemu przepływów środków finansowych i certyfikacji, systemu monitorowania i sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków, rozliczania środków unijnych, pozyskiwania funduszy unijnych.

Elementem, który niewątpliwie wyróżnia nasze usługi dotyczące Funduszy Europejskich na tle innych firm świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w tym zakresie jest fakt, iż łączymy wiedzę nabytą w pracy w instytucjach publicznych dotyczącą oceny, rozliczania i kontroli projektów oraz praktyczne doświadczenie dot. pozyskiwania oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich od strony wnioskodawcy. Dlatego też przekazywane na szkoleniach i warsztatach informacje będą poparte całą gamą praktycznych przykładów.