Usługidotyczące zarządzania projektami

Coraz częstsze stosowanie „podejścia projektowego” w zarządzaniu przedsięwzięciami realizowanymi w firmach jest niewątpliwym dowodem na to, iż ten rodzaj zarządzania niesie za sobą realne korzyści i zwiększa efektywność działań. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje zastosowanie podejścia projektowego, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacji, a przede wszystkim osób realizujących projekty oraz w nich uczestniczących, aby ich świadomość technik zarządzania projektami powinna być duża.

Jako komplementarne w stosunku do oferowanej platformy wspierającej zarządzanie projektami ANDCOM PPM, proponujemy Państwu następujące usługi dodatkowe.

ANDCOM - usługi

Doradztwo w zakresie tworzenia metodyk

Obecnie najczęściej wykorzystywane na runku polskim są dwie metodyki wspierające zarządzanie projektami. Metodyka PRINCE2™ opracowana na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Metodyka PRINCE2 dzieli cały projekt na etapy zarządcze, które z kolei kierowane są przez procesy. Każdy z etapów zarządczych posiada określone produkty oraz ograniczony czas trwania. W trakcie każdego etapu wykorzystywane są trzy główne grupy elementów: techniki, komponenty, procesy. Opisywana metodyka definiuje całkowitą organizację projektu i jego etapów włączając w to podział ról w projekcie. Podpowiada jak budować strukturę i zawartość planów projektu, przedstawia podstawowe techniki zarządzania projektem oraz podaje zestaw elementów sterujących stroną biznesową, zarządzaniem i jakością, zapewniających przebieg projektu zgodnie z oczekiwaniami i planem. Drugą najczęściej spotykaną metodyką, a raczej „zbiorem najlepszych praktyk” jest podeście oferowane przez amerykańską instytucję PMI (Project Management Institute), spisane w dokumencie PMBoK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Autorzy podręcznika zaproponowali pięć podstawowych grup procesów: rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli, zakończenia. Procesy określone w ramach każdej z grup są wykorzystywane w ramach obszarów wiedzy, którymi według autorów są obszary: zarządzania integralnością, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zaopatrzeniem oraz interesariuszami.

Doświadczenie pokazuje, że pomimo dostępnych na rynku metodyk zarządzania projektami nie wszystkie elementy opracowanych propozycji są wykorzystywane, gdyż nie wszystkie elementy są dopasowane do profilu konkretnych organizacji. Bardzo często firmy decydują się na opracowanie własnego, korporacyjnego standardu zarządzania projektami gdyż takie podejście umożliwia określenie jednolitych ram standardu związanych z istniejącymi wewnątrz organizacji procedurami. Posiadanie własnej metodyki zarządzania projektami wpływa dodatkowo, na usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy jak również określenie jednolitych metod pomiaru efektywności realizowanych prac projektowych.

ANDCOM posiada praktyczne doświadczenie w budowie korporacyjnych standardów dot. zarządzania projektami. Wiemy jak bardzo istotne jest opracowanie zasad inicjowania projektów, komunikacji, czy zarządzania ryzykiem, dlatego na bazie naszej wiedzy oferujemy Państwu możliwość stworzenia metodyki zarządzania projektami najbardziej dopasowanej do Państwa potrzeb.

Outsourcing kadry zarządzającej projektem

Posiadamy certyfikowanych kierowników projektów gotowych zarządzać skomplikowanymi i rozległymi projektami.

Organizacja biura zarządzania projektami

Organizacje dojrzałe projektowo lub organizacje działające w modelu macierzowym decydując się na tworzenie biur zarządzania projektami (ang. PMO – Project Management Office).  Jak pokazują badania ogólnoświatowe organizacje oczekują od PMO przede wszystkim sprawnego systemu gromadzenia informacji i raportowania odnośnie do stanu projektów realizowanych w przedsiębiorstwie [AUBRY M., MÜLLER R., HOBBS B., & BLOMQUIST, T.: Project management offices in transition. International Journal of Project Management, 28(8), 766–778. 2010.]. Jednakże rola, jaką pełni biuro PMO może być różna i jest podyktowana potrzebami organizacji. Najczęściej spotykane role, jakie pełni PMO to:

  • wsparcie strategiczne – polegające na dostarczaniu najwyższemu kierownictwu firmy niezbędnych informacji na bazie, których zarządy firm określają priorytety dla realizowanych wewnątrz organizacji projektów.
  • wsparcie operacyjne – zarządzanie portfelem projektów, bieżące monitorowanie postępu realizacji projektów, określanie standardów zarządzania projektami.
  • wsparcie administracyjne – przygotowywanie notatek na spotkaniach projektowych, rezerwacja sali na spotkania projektowe, organizacja wyjazdów.

Ważnym podkreślenia jest fakt, iż powołanie do życia biura zarządzania projektami w konsekwencji powoduje zmianę procesów biznesowych w firmie, w której PMO jest tworzone, dlatego projekt powołania PMO powinien być odpowiednio zaplanowany oraz skutecznie zrealizowany w ramach dopasowanych do organizacji.

 Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i przeprowadzimy Państwa organizację przez trudny proces powołania PMO.

Szkolenia

Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia z zakresu zarządzania projektami zarówno dla uczestników początkujących jak również zaawansowanych. Nie realizujemy szkoleń otwartych i skupiamy się tylko na realizacji szkoleń zamkniętych. Takie podejście umożliwia organizację szkoleń dopasowanych do specyficznych potrzeb organizacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie świadczonych usług skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.